هیات داوران

داوران بخش طراحی گرافیک (پوستر)

مسعود نجابتی

مسعود نجابتی

کوروش پارسانژاد

کوروش پارسانژاد

بیژن صیفوری

بیژن صیفوری

داوران بخش تصویرسازی

فضل الله طباطبایی

فضل الله طباطبایی

محسن حسن پور

محسن حسن پور

علی هاشمی شهرکی

علی هاشمی شهرکی

داوران بخش عکاسی

حسن غفاری

حسن غفاری

افشین شاهرودی

افشین شاهرودی

علیرضا کریمی صارمی

علیرضا کریمی صارمی